RUGMINI R K*; SRIDURGA CH; VENKATA SUBBAIAH K. ANALYTICAL STANDARDIZATION OF TAMRA YOGA. AYUSHDHARA, v. 4, n. 5, p. 1297-1307, 1 Jan. 2018.