DNYANESHWAR DHOLE*; ATUL SANAP; JAYASHREE MHAISEKAR; SHENDE K. L. A CLINICAL STUDY OF CHARAKOKTA SAUVARCHALADI CHURNA IN SHWAS (ASTHMA). AYUSHDHARA, v. 4, n. 5, p. 1308-1316, 1 Jan. 2018.