DIVYARANI KATHAD*,; HEMANGI SHUKLA; JITENDRA VARSAKIYA. CONSANGUINITY BETWEEN DINACHARYA AND SHALAKYA TANTRA: A REVIEW. AYUSHDHARA, v. 6, n. 1, p. 2059-2062, 22 Apr. 2019.