PRASANNA VENKATESH; KAVITHA P.C; DAYANANDA R.D. MANAGEMENT OF VATAKAPHAJA GRIDRASI WITH URDHWA SHODANA FOLLOWED BY BASTI-A CASE REPORT. AYUSHDHARA, v. 7, n. 1, p. 2553-2558, 7 Mar. 2020.