DWIVEDI AMARPRAKASH; ARCHANA KUMARI. MANAGEMENT OF SHALYAJ NADIVRAN BY MODIFIED KSHARASUTRA W.S.R. TO PILONIDAL SINUS. AYUSHDHARA, v. 7, n. 3, p. 2771-2775, 12 Aug. 2020.