VISHWANATH TEKAM; B. PUSHPALATHA; K. BHARATHI; SUJATA KADAM. MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY. AYUSHDHARA, v. 7, n. 4, p. 2781-2790, 25 Sep. 2020.