SOURABH GUPTA; M.A. HULLUR. A COMPARATIVE CLINICAL STUDY IN THE MANAGEMENT OF AMAVATA W.S.R TO RHEUMATOID ARTHRITIS THROUGH KSHARA VASTI AND VAITARANA VASTI ALONG WITH SHAMANOUSHADHI. AYUSHDHARA, v. 7, n. 5, p. 2882-2894, 11 Nov. 2020.