SORAB GAIND; PRADEEP AGNIHOTRI. PHARMACEUTICAL STANDARDIZATION OF SAMAGUNA AND SHADAGUNA BALIJARITA RASA SINDURA. AYUSHDHARA, v. 7, n. 5, p. 2900-2917, 1 Nov. 2020.