AVVINISH NARINE; MINU YADAV. A Conceptual Study of Upanaha Swedana. AYUSHDHARA, v. 8, n. 3, p. 3359-3361, 2 Aug. 2021.