VARINDER KAUR; JANU MANOHAR; SAKSHI. A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis. AYUSHDHARA, v. 8, n. 4, p. 3466-3472, 12 Sep. 2021.