PRIYANKA GOYAL; DHRUV MISHRA; ABHISHEK BHUSHAN SHARMA. Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.r. Dyslipidemia. AYUSHDHARA, v. 9, n. 3, p. 67-71, 8 Jul. 2022.