THAKUR TANIKA; VAISHNAVI; KUMAR RAVINDER; SHARMA SHRUTI; THAMMAN RAKESH. A Review on Bauhinia Variegata and its Phytoconstituents. AYUSHDHARA, v. 9, n. 3, p. 94-99, 8 Jul. 2022.