SHAKEEL H JAMAKHANE; M.R. SAJJANSHETTY; B.H. KATTI; V.V. GOUDAR. Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective. AYUSHDHARA, v. 9, n. 3, p. 54-57, 8 Jul. 2022.