SHILPA RAHUL REVALE. Elaborate the Concept of Snayu from Shushrut Samhita. AYUSHDHARA, v. 9, n. 3, p. 87-90, 8 Jul. 2022.