B. PUSHPALATHA; SUJATA KADAM; K.BHARATHI; ANU.M.S. Effect of Kshara Karma with Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report. AYUSHDHARA, v. 9, n. 3, p. 43-46, 8 Jul. 2022.