Rameej Raja, Sriram Chandra Mishra, Suryashu Dutt sharma, and Avadhesh sharma. 2023. “Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity)”. AYUSHDHARA 10 (Suppl1). India.:19-26. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1164.