Dhruv Singh, Vishal Verma, and Sheetal Verma. 2024. “A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana”. AYUSHDHARA 11 (1). India.:24-27. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v11i1.1462.