Dnyaneshwar Dhole*, Atul Sanap, Jayashree Mhaisekar, and Shende K. L. 2018. “A CLINICAL STUDY OF CHARAKOKTA SAUVARCHALADI CHURNA IN SHWAS (ASTHMA)”. AYUSHDHARA 4 (5). India.:1308-16. https://ayushdhara.in/index.php/ayushdhara/article/view/331.