Raj Kishor Shah, Binod Kumar Singh*, Ram Adhar Yadav, Prashant Kumar Singh, and Shiva Mangal Prasad. 2020. “A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA”. AYUSHDHARA 6 (6). India.:2468-72. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v6i6.505.