Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi, and Sujata Kadam. 2020. “MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY”. AYUSHDHARA 7 (4). India.:2781-90. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i4.609.