Varinder Kaur, Janu Manohar, and Sakshi. 2021. “A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis”. AYUSHDHARA 8 (4). India.:3466-72. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i4.792.