Priyanka Goyal, Dhruv Mishra, and Abhishek Bhushan Sharma. 2022. “Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.R. Dyslipidemia”. AYUSHDHARA 9 (3). India.:67-71. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.941.