Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti, and V.V. Goudar. 2022. “Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective”. AYUSHDHARA 9 (3). India.:54-57. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.971.