B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi, and Anu.M.S. 2022. “Effect of Kshara Karma With Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report”. AYUSHDHARA 9 (3). India.:43-46. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.978.