Kanyal Kavita and Pandey Vijay Shankar (2023) “Development of Vyadhikshamatava Through Judicious use of Causative Factors w.s.r. to Covid -19 Like Pandemic”, AYUSHDHARA. India, 10(Suppl1), pp. 98-104. doi: 10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1152.