Rameej Raja, Sriram Chandra Mishra, Suryashu Dutt sharma and Avadhesh sharma (2023) “Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity)”, AYUSHDHARA. India, 10(Suppl1), pp. 19-26. doi: 10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1164.