Dhruv Singh, Vishal Verma and Sheetal Verma (2024) “A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana”, AYUSHDHARA. India, 11(1), pp. 24-27. doi: 10.47070/ayushdhara.v11i1.1462.