Raj Kishor Shah, Binod Kumar Singh*, Ram Adhar Yadav, Prashant Kumar Singh and Shiva Mangal Prasad (2020) “A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA”, AYUSHDHARA. India, 6(6), pp. 2468-2472. doi: 10.47070/ayushdhara.v6i6.505.