Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi and Sujata Kadam (2020) “MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY”, AYUSHDHARA. India, 7(4), pp. 2781-2790. doi: 10.47070/ayushdhara.v7i4.609.