Varinder Kaur, Janu Manohar and Sakshi (2021) “A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis”, AYUSHDHARA. India, 8(4), pp. 3466-3472. doi: 10.47070/ayushdhara.v8i4.792.