Priyanka Goyal, Dhruv Mishra and Abhishek Bhushan Sharma (2022) “Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.r. Dyslipidemia”, AYUSHDHARA. India, 9(3), pp. 67-71. doi: 10.47070/ayushdhara.v9i3.941.