Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti and V.V. Goudar (2022) “Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective”, AYUSHDHARA. India, 9(3), pp. 54-57. doi: 10.47070/ayushdhara.v9i3.971.