B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi and Anu.M.S (2022) “Effect of Kshara Karma with Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report”, AYUSHDHARA. India, 9(3), pp. 43-46. doi: 10.47070/ayushdhara.v9i3.978.