[1]
Dnyaneshwar Dhole*, Atul Sanap, Jayashree Mhaisekar, and Shende K. L, “A CLINICAL STUDY OF CHARAKOKTA SAUVARCHALADI CHURNA IN SHWAS (ASTHMA)”, ayush, vol. 4, no. 5, pp. 1308-1316, Jan. 2018.