[1]
Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi, and Sujata Kadam, “MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY”, ayush, vol. 7, no. 4, pp. 2781-2790, Sep. 2020.