[1]
Priyanka Goyal, Dhruv Mishra, and Abhishek Bhushan Sharma, “Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.r. Dyslipidemia”, Ayushdhara, vol. 9, no. 3, pp. 67-71, Jul. 2022.