[1]
Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti, and V.V. Goudar, “Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective”, Ayushdhara, vol. 9, no. 3, pp. 54-57, Jul. 2022.