[1]
B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi, and Anu.M.S, “Effect of Kshara Karma with Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report”, ayush, vol. 9, no. 3, pp. 43-46, Jul. 2022.