Kanyal Kavita, and Pandey Vijay Shankar. “Development of Vyadhikshamatava Through Judicious Use of Causative Factors w.s.r. To Covid -19 Like Pandemic”. AYUSHDHARA, vol. 10, no. Suppl1, Mar. 2023, pp. 98-104, doi:10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1152.