Rameej Raja, Sriram Chandra Mishra, Suryashu Dutt sharma, and Avadhesh sharma. “Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity)”. AYUSHDHARA, vol. 10, no. Suppl1, Mar. 2023, pp. 19-26, doi:10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1164.