Dhruv Singh, Vishal Verma, and Sheetal Verma. “A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana”. AYUSHDHARA, vol. 11, no. 1, Mar. 2024, pp. 24-27, doi:10.47070/ayushdhara.v11i1.1462.