Raj Kishor Shah, Binod Kumar Singh*, Ram Adhar Yadav, Prashant Kumar Singh, and Shiva Mangal Prasad. “A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA”. AYUSHDHARA, vol. 6, no. 6, Feb. 2020, pp. 2468-72, doi:10.47070/ayushdhara.v6i6.505.