Priyanka Teva, Kalpna Sharma, and Hem Prakash. “MODE OF ACTION OF STHANIK CHIKITSA IN COMMONLY USED IN STREE ROGA”. AYUSHDHARA, vol. 7, no. Supply1, Nov. 2020, pp. 36-41, doi:10.47070/ayushdhara.v7iSupply1.576.