Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi, and Sujata Kadam. “MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY”. AYUSHDHARA, vol. 7, no. 4, Sept. 2020, pp. 2781-90, doi:10.47070/ayushdhara.v7i4.609.