Varinder Kaur, Janu Manohar, and Sakshi. “A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis”. AYUSHDHARA, vol. 8, no. 4, Sept. 2021, pp. 3466-72, doi:10.47070/ayushdhara.v8i4.792.