Priyanka Goyal, Dhruv Mishra, and Abhishek Bhushan Sharma. “Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.R. Dyslipidemia”. AYUSHDHARA, vol. 9, no. 3, July 2022, pp. 67-71, doi:10.47070/ayushdhara.v9i3.941.