Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti, and V.V. Goudar. “Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective”. AYUSHDHARA, vol. 9, no. 3, July 2022, pp. 54-57, doi:10.47070/ayushdhara.v9i3.971.