B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi, and Anu.M.S. “Effect of Kshara Karma With Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report”. AYUSHDHARA, vol. 9, no. 3, July 2022, pp. 43-46, doi:10.47070/ayushdhara.v9i3.978.